Distributieplanologisch onderzoek

Distributie planologisch onderzoek (dpo) geeft inzicht in de detailhandelsstructuur in een bepaalde gemeente of gebied. Met een dpo kunnen nieuwe ontwikkelingen, zoals uitbreiding van een winkelcentrum of de vestiging van een (grote) nieuwe winkel, worden beoordeeld. De centrale vraag daarin is wat de effecten zijn van de nieuwe ontwikkeling op de bestaande detailhandelsstructuur.

Een distributie planologisch onderzoek is over het algemeen nodig om een bestemmingsplan te wijzigen. Een distributie planologisch onderzoek kan ook gebruikt worden om nieuw beleid te formuleren of een toekomstvisie op te stellen.

 

Inhoud

Ons distributie planologisch onderzoek omvat minimaal de volgende onderwerpen:

Aanbod analyse: analyse detailhandelsaanbod naar oppervlak, aantal winkels, branchesamenstelling, spreiding en kwaliteit

Vraag analyse: analyse draagvlak naar bevolkingsomvang en -samenstelling, detailhandelsbestedingen, koopstromen

Functioneren: benadering economisch functioneren detailhandel

Trends en ontwikkelingen: algemene trends in vraag en aanbod, plannen voor uitbreiding en versterking detailhandel in regio, bevolkingsontwikkeling

Beschouwing: confrontatie van aanbod, vraag, ontwikkelingen en weergave van effecten ontwikkelingen op bestaande structuur

Conclusies

Ladder voor duurzame verstedelijking

Vast onderdeel van ons distributie planologisch onderzoek is een toets aan de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ (voorheen de SER-ladder). Deze toets is een belangrijke randvoorwaarde voor het mogelijk maken van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen en het wijzigen van een bestemmingsplan. Voor de ladder voor duurzame verstedelijking worden drie centrale vragen gesteld:

-Voorziet de voorgenomen ontwikkeling in een actuele regionale behoefte?

-Kan in deze behoefte worden voorzien door herstructurering of transformatie binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio?

-Indien blijkt dat de ontwikkeling niet past binnen het bestaande stedelijk gebied, kan een andere locatie worden gezocht die goed ontsloten is voor verschillende vervoersmiddelen.

Gebruik

Een distributie planologisch onderzoek kunt u gebruiken voor:

-Bestemmingsplan nieuw of wijziging

-Beleidsnota economie of detailhandel

-Centrumvisie en centrumontwikkeling

-Uitbreiding of verplaatsing van winkel

Vast onderdeel in onze aanpak zijn een persoonlijk gesprek met de ondernemer of organisatie en een inventarisatie van de situatie en de omgeving. Wij stemmen het onderzoek af op uw specifieke vraag.

Meer weten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.