Referenties

Emma retail is actief met de ruimtelijke ordening en economie in Nederland. Wij richten ons daarbij op het snijvlak van de ruimtelijke ordening en economie voor commerciële voorzieningen, zoals detailhandel en horeca, en het consumentengedrag. Zeg maar de retail-planologie. Van initiatief tot realisatie helpen wij (zelfstandige) retailers, gemeenten, beleggers en gebiedsontwikkelaars.

Wij ondersteunen hen in onder meer in het uitvoeren en begeleiden van marktstudies, haalbaarheidsonderzoek, visievorming, beleid, proces- en projectmanagement. Onze ruime ervaring en kennis van zowel het consumentengedrag als de ruimtelijke ordening, zorgen ervoor dat wij in alle stadia van het realisatieproces meerwaarde kunnen creëren.

Detailhandelsstudie gemeente Krimpenerwaard

Hoe kunnen we omgaan met de ontwikkeling van een nieuw winkelproject en de verplaatsingswensen van detaillisten? Wat zijn de mogelijkheden en welke effecten kunnen we verwachten? Wij hebben de gemeente geholpen hier antwoord op te vinden.

 

Supermarktenonderzoek gemeente Elburg

De supermarktenwereld is volop in beweging. Ook in Elburg zijn er veel ontwikkelingen en wensen tot uitbreiding of verplaatsing van supermarkten. In opdracht van de gemeente Elburg hebben wij de huidige supermarktenstructuur in beeld gebracht en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan. Uitgewerkt in een aantal scenario’s op basis waarvan de gemeente keuzes kan maken in herstructurering.

 

Gemeente De Bilt distributie planologisch onderzoekDistributie planologisch onderzoek De Bilt

Geef een objectief inzicht in de detailhandelssituatie binnen de gemeente. Dat was de opdracht van de gemeente De Bilt. Waar staat de gemeente, hoe functioneert de detailhandel en wat is de opgave voor de komende tijd. Dit hebben wij verwoord in een distributie planologisch onderzoek. De gemeente gaat dit onderzoek gebruiken als onderlegger voor het op te stellen detailhandelsbeleid.

 

ProjectmLeegstand leeftanager Fontys Hogescholen

Als projectmanager heeft Jaap Kaai een bijdrage geleverd aan het project ‘vastgoed van de toekomst’ onder leiding van lector Cees-Jan Pen. Het project richt zich op het behouden en verduurzamen van winkelvastgoed en de vraagstukken rond leegstand. Jaap heeft o.m. een kennisbijeenkomst geleid over centrummanagement en een debat georganiseerd tussen Provinciale Statenleden. Samen met studenten van Fontys heeft hij het pilottraject ‘vraaggerichte ontwikkelen’ in Helmond en Deurne geëvalueerd.

 

Woonboulevard PoortvlietWoonboulevard Poortvliet

50.000 m² groot is de Woonboulevard Poortvliet in Zeeland. Een geweldig mooie boulevard waar de klant alles vindt om zijn huis in te richten. Toch moet je altijd op de toekomst voorbereid zijn. Samen met de eigenaar kijken wij daarom naar de mogelijkheden het aanbod nog aantrekkelijker te maken. De vraag daarbij is ook hoe het assortiment wellicht verbreed kan worden.

Indoor speeltuinOnderzoek economische effecten

Ondernemers willen graag ondernemen! De provincie Noord-Brabant biedt hier volop mogelijkheden toe, ook in het buitengebied. Deze initiatieven mogen niet grootschalig zijn. Voor onze opdrachtgever hebben wij met een economisch effectenonderzoek aangetoond dat zijn plan, voor een nieuw leisure-concept in West-Brabant, aan de voorwaarde voldoet en op jaarbasis niet meer dan 150.000 bezoekers trekt. De provincie heeft goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan.

 

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie tot de top van Europese kennis- en innovatieregio te blijven behoren. Een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat is hiervoor essentieel. Met het oog op die aantrekkelijkheid vindt de provincie een vitale detailhandelsstructuur van groot belang. Een extern Expertteam heeft zich gebogen over deze ambitie en een advies gegeven hoe deze te bereiken. Emma retail heeft met de leden van het expertteam en in samenwerking met de provincie de hoofdredactie gevoerd over dit advies: Rapportage ‘Ambitie vereist keuzes’.

Logo gemeente LelystadDetailhandelsbeleid gemeente Lelystad

Door de snelle ontwikkelingen in de detailhandelssector is het detailhandelsbeleid van de gemeente Lelystad aan vernieuwing toe. In opdracht van de gemeente hebben wij, in samenwerking met RMA Stedelijke ontwikkeling&vastgoed, een bouwstenennotitie opgesteld ten behoeve van de actualisatie van het detailhandelsbeleid van de gemeente Lelystad.

Distributieplanologisch onderzoekDistributie planologisch onderzoek

Voor een omgevingsvergunning is vaak een distributie planologisch onderzoek (dpo) nodig. Dit dpo moet aangeven wat de effecten zijn van een detailhandelsontwikkeling op de bestaande detailhandelsstructuur. Op verzoek van detailhandelsorganisaties of intermediairs voeren wij regelmatig dergelijke onderzoeken uit. In samenwerking met Mees Ruimte en Milieu hebben wij bijvoorbeeld in opdracht van Blokker Vastgoed een distributie planologisch onderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding van Tuincentrum Overvecht. Hierbij is ook de ladder van duurzame verstedelijking toegepast.